FAQs Complain Problems

सूचना:

स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ बमोजिम स्थायी कर्मचारीहरुको तह वृद्धि गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!